img

دکتر سید ابوذر صدوق

متخصص داخلی فارغ التحصیل در رشته تخصصی بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۹ نظام پزشکی ۱۱۶۶۰۶ ریاست بیمارستان و مسئول فنی بیمارستان مهر خنداب واقع در شهرستان خنداب استان مرکزی در طول مدت طرح تخصص متخصص داخلی در بیمارستان محب مهر و محب کوثر. اتمام دوره تعهد ضریب کا در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۰ فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۵
نیاز به مشاوره دارید؟ با ما گفتگو کنید