img

دکتر رضا قادری

فوق تخصص ریه ‌و ای سی یو سابقه از سال ۱۴۸۴ پزشک عمومی بوده ام فوق تخصص ریه ‌وای سی یو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان رسول بیمارستان رسول و بیمارستان آزادی
نیاز به مشاوره دارید؟ با ما گفتگو کنید