img

دکتر جمشیداف

پزشک اورژانس پزشک بخش کویید بیمارستان سینا پزشک بخش کویید بیمارستان بعثت پزشک اورژانس بیمارستان بعثت اشتغال در درمانگاه های شهر تهران فعالیت در زمینه ویزیت بیماران در منزل دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشک اورژانس بیمارستان بعثت فعالیت در زمینه ویزیت بیماران در منزل بیمارستان بعثت و سینا
نیاز به مشاوره دارید؟ با ما گفتگو کنید