عشق، سررشته پيوند ما و شماست


پگاه آن روز كه محجوبه رضا دیگر چشم نگشود، اندوه جانمان را در پنجه اش فشرد و بغض، راه بر نفسمان بست و می‌رفت قالب تهی كنیم. رنج محروم شدن از نسیم كلمات پُرمهر و فروغ نگاه مهربانش در باورمان نمی‌گنجید. او همدم محجوب و درد آشنایی بود كه دل در سینه اش می‌تپید و عشق در رگهایش جریان داشت. خورشیدی بود گرمابخش و درخشان كه سرطان چون ابری سیاه و سرد بر آن سایه افكند و تیرگی را بر جهانمان چیره كرد. اما مرگ حجاب راه محجوبه نشد؛ رنجی كه در دوران بیماری بر دوش كشید، شب چراغی شد تا چین رنج را بر پیشانی بیماران و همراهانشان بهتر ببینیم. او، چون شمعی سوخت تا روشنی بخش راه امید باشد. او با دردهای جانكاهش به ما آموخت چگونه همدم و یاری دهنده ای باشیم كه مجال ندهیم شب های بیماری با تنهایی و بی كسی سردتر شود. همدم محجوب را بنا كردیم تا دیگر هیچ بیمار و سالمند و كم‌توانی؛ جز بیماری، درد دیگری نداشته باشد.


می‌دانیم، بیماری علاوه بر درد و هزینه؛ رنج هم دارد؛ رنجی كه روح را می‌تراشد و از انسانِ تنها، پیكری شكسته و اندوهگین می‌سازد. دیده ایم سوختن در آتش تب چگونه است؛ رنج جست و جوی یافتن دستان مهربان پزشكان و پرستارانی كه علاوه بر تخصص، رسم مهرورزی را بدانند، چشیده ایم. آن مسیر سخت، به ما آگاهی داد تحصیل و دانش به تنهایی كافی نیست و باید حلقه همكارانمان مزین به نگین عشق و پاكی باشد. از اینرو؛ تمامی همدلان همدم محجوب علاوه بر تخصص، پیشینه و رفتارشان نیز مورد تحقیق قرار گرفته است تا نه تنها متخصص‌ترین؛ كه نیك‌ترین های حرفه خویش باشند. ما نه فقط در بیماری؛ كه در هر جایی نیازمند همدلی و همراهیمان باشید، كنارتان هستیم، چرا كه یاد و خاطره محجوبه رضا؛ اجازه نمی‌دهد فراموش كنیم كه برای ادای دین آمده‌ایم. ما مهر و قدرشناسی را سرلوحه ی كارمان قرار دادیم و آنچه می‌كنیم نه محبت؛ كه وظیفه است.

ما موظف، معتقد، قدردان و خدمتگزاريم.

تماس فوری
کمک نیاز دارید؟ با ما در تماس باشید